Regulamin

Niniejsza strona (www.komatz.pl) jest obsługiwana przez firmę KOMATZ POLSKA w Polsce. Dostęp do tej strony podlega wymienionym poniżej warunkom korzystania ze strony, w brzmieniu obowiązującym w chwili korzystania. Dodatkowo należy zapoznać się z Polityką Prywatności.

 

Warunki Ogólne

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter jedynie orientacyjny i są aktualne na dzień ich umieszczenia na tej stronie. Informacje te mogą być niepełne lub skrócone, w szczególności mogą nie obejmować wszystkich opcji dotyczących cen, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji urządzeń marki Komatz oraz promocji oferowanych na rynku przez dystrybutorów w  chwili korzystania z tej strony przez użytkownika. Niektóre pokazane lub opisane na tej stronie elementy wyposażenia mogą być niedostępne lub dostępne za dodatkową opłatą. Informacje i materiały umieszczone na tej stronie mogą nie być aktualne z powodu zmian, jakie mogły zostać wprowadzone w produktach od chwili umieszczenia danych informacji lub materiałów na stronie. W celu zapoznania się z aktualną ofertą należy skontaktować się z wybranym dystrybutorem Komatz. Podejmowane przez firmę działania mają na celu wytwarzanie najnowocześniejszych produktów i specyfikacji, niemniej jednak niniejsza strona nie powinna być traktowana jako niezawodny przewodnik przedstawiający dostępne produkty i usługi firmy Komatz. Nie stanowi ona także oferty sprzedaży jakiegokolwiek urządzenia. Dystrybutorzy  nie są agentami firmy Komatz oraz nie są absolutnie upoważnieni do wiązania firmy Komatz Polska jakimikolwiek wyraźnymi lub domniemanymi zobowiązaniami lub oświadczeniami.

Treści zawarte na stronie internetowej nie mają charakteru informacji handlowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z dystrybutorem.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej strony i jej zawartości stanowią własność lub przedmiot licencji udzielonej firmie KOMATZ POLSKA, lub są wykorzystywane w inny sposób przez firmę KOMATZ POLSKA zgodnie z obowiązującymi przepisami lub za zgodą posiadacza praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy KOMATZ POLSKA lub posiadacza praw autorskich.

Niedozwolone jest dostosowywanie, zmienianie lub tworzenie jakiegokolwiek z materiałów lub informacji zamieszczonych na niniejszej stronie lub jej wykorzystywanie do innych celów niż wykorzystanie na własny, niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Firma KOMATZ POLSKA zastrzega sobie prawo do monitorowania materiałów przekazywanych na stronę oraz do edytowania lub odrzucania przekazywanych materiałów.

Odpowiedzialność
Korzystanie z tej strony odbywa się na niniejszych warunkach, które akceptują Państwo poprzez każdorazową wizytę na stronie.

Z zachowaniem Państwa ustawowych praw, niniejsza strona oraz wszystkie informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest) oraz “IS AVAILABLE” (jest dostępne) bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia.

Znaki handlowe
Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę KOMATZ stanowią własność firmy KOMATZ. Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Firma KOMATZ nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.

Linki zewnętrzne
KOMATZ POLSKA nie przedstawia, nie gwarantuje, nie potwierdza, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne strony, które mogą posiadać linki do tej strony oraz do których linki mogą znajdować się na tej stronie. Żadna strona zewnętrzna, którą odwiedzają Państwo klikając na link znajdujący się na tej stronie, nie podlega kontroli firmy Komatz, a zatem odwiedzają Państwo wspomnianą stronę zewnętrzną wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Odpowiedzialność za oprogramowanie
Oprogramowanie pobrane z niniejszej strony zostało starannie przeskanowane oraz przetestowane na wszystkich etapach produkcji, lecz – jak w przypadku każdego nowego oprogramowania – zalecamy poddanie go kontroli antywirusowej przed jego wykorzystaniem. Zalecamy także utworzenie bieżącej kopii zapasowej dysku twardego przed wykorzystaniem oprogramowania. Podejmowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie się przed możliwością występowania wirusów komputerowych należy do odwiedzającego witrynę. Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze sieciowym należy skonsultować się ze swoim administratorem sieci.

Jurysdykcja
Prawem obowiązującym dla niniejszych warunków, zgodnie z którym będą one interpretowane, będzie prawo polskie. Spory z nich wynikające będą podlegały jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce.
Jeżeli jakikolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny z powodu przepisów obowiązujących, zostanie on wyłączony i usunięty z danej klauzuli. Wszystkie pozostałe Warunki Użytkowania oraz Warunki będą nadal w pełni obowiązywać oraz nadal będą wiążące i wykonalne. W przypadku nieakceptowania w całości niniejszych Warunków należy natychmiast zaprzestać korzystania z niniejszej strony.